Cime_Piatou_02
Cime_Piatou_03_Paolo_Marco
Cime_Piatou_07
Cime_Piatou_09
Cime_Piatou_09a_Piccola_Ciamarella
Cime_Piatou_11
Cime_Piatou_13
Cime_Piatou_18_Paolo
Cime_Piatou_21
Cime_Piatou_25a_Cima_Marco_Paolo_ET
Cime_Piatou_25b_Francesetti
Cime_Piatou_26_uia_Mondrone
Cime_Piatou_27_Ciamarella
Cime_Piatou_28_Gl_Gran_Mean
Cime_Piatou_29
Cime_Piatou_34_Paolo
Cime_Piatou_39_Marco
Cime_Piatou_40_Ecot