Clot_Soma_Pragelato_15_03
Clot_Soma_Pragelato_15_04a
Clot_Soma_Pragelato_15_06
Clot_Soma_Pragelato_15_10
Clot_Soma_Pragelato_15_12
Clot_Soma_Pragelato_15_17
Clot_Soma_Pragelato_15_19
Clot_Soma_Pragelato_15_19a
Clot_Soma_Pragelato_15_22
Clot_Soma_Pragelato_15_25
Clot_Soma_Pragelato_15_29
Clot_Soma_Pragelato_15_32
Clot_Soma_Pragelato_15_34
Clot_Soma_Pragelato_15_36
Clot_Soma_Pragelato_15_37a
Clot_Soma_Pragelato_15_38a
Clot_Soma_Pragelato_15_42
Clot_Soma_Pragelato_15_44
Clot_Soma_Pragelato_15_45_D
Clot_Soma_Pragelato_15_46a
Clot_Soma_Pragelato_15_49
Clot_Soma_Pragelato_15_55
Clot_Soma_Pragelato_15_57
Clot_Soma_Pragelato_15_61